top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.moresokar.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между „Серендипи” ООД, наричано по-долу "ДОСТАВЧИК”, от една страна, и получателите на услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга. Общите условия имат за цел да предоставят подробна информация за дейността на ДОСТАВЧИКА, за ползването на услугите, предоставяни от "moreshokar.com” и да уредят отношенията между "moreshokar.com” и потребителите.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). Общите условия обвързват всички потребители на Сайта. С всяко използване на Сайта, Потребителят се задължава да спазва условията, описани по-долу. С използването на Сайта Вие заявявате, че сте се запознал с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „moreshokar.com”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява  да бъдат съхранявани и обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и moreshokar.com договор. Такива данни са имена, телефон, адрес, имейл.

 

Дефиниции:

ДОСТАВЧИК – Серендипи ООД, собственик на ПЛАТФОРМАТА;

ПОТРЕБИТЕЛ – всяко пълнолетно лице, което направи поръчка за услуга от ПЛАТФОРМАТА;

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА – това са настоящите Общи условия, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и се съгласява да спазва, влизащи в сила при извършване на поръчката;

УСЛУГА/И – почистване на обувки чрез препарати от натурални съставки.

ПОРЪЧКА / ЗАЯВКА – процесът на избиране на УСЛУГА/И от ПЛАТФРОМАТА;

ПЛАТФОРМА/УЕБ САЙТ – интернет страницата на Серендипи ООД – www.moreshokar.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Серендипи ООД, гр. София, ул. Криволак 33, ЕИК: 204292664, представлявано от Епифан Пефев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, на електронната страница www.moreshokar.com, наричана по-долу ПЛАТФОРМА/УЕБ САЙТ.

 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Серендипи ООД

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Криволак № 33

 3. Данни за кореспонденция: email: moreshokar@gmail.com, тел: +359 888 277 583

 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 204292664

 

IІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 3. www.moreshokar.com е официалният уеб сайт на услугата за почистване Shokar Shoe Care & Cleaning.

Чл. 4. Доставчикът предоставя услугите и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5.

(1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за услуги, предлагани от ДОСТАВЧИКА, описани в уеб сайта на адрес www.moreshokar.com или друго средство за комуникация от разстояние (телефон, имейл).

(2) По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за услуга, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да извърши услугите, поръчани от КЛИЕНТА.

(3) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за извършените услуги съгласно условията, посочени в ПЛАТФОРМАТА и настоящите общи условия. Възнаграждението се формира въз основа на ценовата листа, обявена от ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ извършва услугите в сроковете и при условията, определени от него на страницата на ПЛАТФОРМАТА и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставка при поръчка за почистване на артикули с взимане и връщане от адрес се определя отделно и изрично от цената на услугите, съгласно действащата тарифа на избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ куриер.

 

Чл. 6. ПЛАТФОРМАТА и услугите, предлагани чрез нея, функционират при правилата, описани в Общите условия.

 

Чл. 7. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира постоянното функциониране на ПЛАТФОРМАТА, както и това, че не съдържа грешки.

 

Чл. 8. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на ПЛАТФОРМАТА, без съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вреди, вследствие на спирането.

 

Чл. 9. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на ПЛАТФОРМАТА. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им.

 

ІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 10. УСЛУГИТЕ, предлагани от ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА, са почистване на обувки с препарати от натурални съставки. 

 

Чл. 11. Заявка/поръчка

(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави заявка за взимане на артикули за почистване от адрес чрез официално обявената на уеб сайта контактна форма. 

(2) Страните приемат, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ, извършвайки своята заявка, се съгласява с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност.

 

Чл. 12. Потвърждение

ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава направената поръчка от ПОТРЕБИТЕЛЯ по имейл.

 

Чл. 13. Отсрочване/анулиране

(1) В случай на невъзможност от страна на ДОСТАВЧИКА да изпълни направената заявка, същият уведомява своевременно, чрез телефонно обаждане или имейл ПОТРЕБИТЕЛЯ и анулира направената поръчка.

 (2) При забавяне на ДОСТАВЧИКА поради независещи от него причини, той уведомява своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез телефонно обаждане или имейл за настъпилата ситуация и уговорят удобно за двете страни време за посещение на адреса.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да анулира поръчка и в следните случаи:

 • един или повече артикули са повредени;

 • артикулът не е включен в списъка с услуги, които Доставчикът предлага.

При тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез телефонно обаждане, имейл или на място, а ако поръчката е вече в процес на обработка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи допълнителни такси.

(4) След получаване на артикулите от поръчката от представител на ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че вече е започнало извършване на услугите по договора и всички права за отсрочване или анулиране на поръчката са съгласно Закона за защита на потребителите или друг равностоен закон.

 

Чл. 14. Доставка

(1) След потвърждаване на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпраща чрез избран от него куриер, артикулите на адрес: ул. „Атанас Далчев“ 23, 1113 ж.к. Изток, София, България. 

(2) Доставката се извършва съгласно условията на куриера, избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като отговорността за доставката се носи изцяло от КЛИЕНТА или куриера, съгласно договореното между тях.

(3) Срокът за извършване на поръчката и връщането е до 7 (седем) дни от датата на нейното получаване от ДОСТАВЧИКА. При официални празнични и почивни дни ДОСТАВЧИКЪТ работи с удължени срокове, за което ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде информиран при потвърждаване на поръчката.

(4) След извършване на услугите, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща поръчката до адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ или друг посочен от него адрес чрез куриер.

(5) В случаите, в които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури възможност за приемане на доставката и не потърси артикулите си в срок до 30 (тридесет) дни след уговорената дата на връщане, то ДОСТАВЧИКЪТ има право да се разпорежда с артикулите и да бъдат дарени на организация по избор. 

 

Чл. 15. Цени и плащане

(1) Цените на услугите, които ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, са описани в УЕБ САЙТА – www.moreshokar.com.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ има право да изменя цените на услугите по всяко време, като за всяка поръчка са валидни тези в момента на извършване на заявката.

(3) Всички цени на УСЛУГИТЕ, посочени в ПЛАТФОРМАТА, са в български лева и включват ДДС.

(4) Плащането на УСЛУГИТЕ се извършва в момента на връщане на поръчката от куриер.

(5) Начинът на плащане е наложен платеж, в български лева.

(6) При неплащане на услугите от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ има право да задържи артикулите от поръчката до пълното заплащане на задължението.

 

Чл. 16. Отговорност

(1) ДОСТАВЧИКЪТ извършва всички необходими процедури по почистване, като следва указанията на етикета на всеки артикул.

(2) В случай че артикул е подложен на висок риск от повреда (оцветяване, увреждане на щампи, бродерии, капси, ципове и др.), ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за загубени и увредени предмети, намиращи се в артикулите, предадени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) В случай на загуба или повреда на артикул поради небрежност на ДОСТАВЧИКА, то той дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ справедливо обезщетение, което се определя на базата на възрастта и степента на износване на обувките. ДОСТАВЧИКЪТ има право да поиска документ за закупуване на обувките за определяне на компенсацията, като допълнително се вземе предвид и степента на износване на обувките. При липсата на такъв документ, двете страни се договорят за справедливо разрешаване на ситуацията. 

(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за повреди в следните случаи:

 • при щети, налични още при взимането за почистване;

 • при полагане на усилия за почистване на стари и вече третирани от ПОТРЕБИТЕЛЯ петна.

 

Чл. 17. Рекламация

В случай на неудовлетвореност или забележки за изпълнението на услугите по договора от страна на ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може в момента на връщането на артикулите от поръчката да направи рекламация. ДОСТАВЧИКЪТ в най-кратки срокове ще се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ със справедливо предложение за разрешаване на ситуацията.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

Чл. 18.

(1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за услуга при поръчка чрез официално обявената от ДОСТАВЧИКА контактна форма, като важат настоящите Общи условия и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с тях.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява поръчката и настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.moreshokar.com.

(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съгласно данните, предоставени при поръчката.

(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на заявка от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

Чл. 19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключват договора за услуга с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

(1) Извършване на поръчка чрез контактната форма на ПЛАТФОРМАТА, като предоставят необходимите данни и се съгласят с Общите условия и Политиката за поверителност на ПЛАТФОРМАТА;

(2) Потвърждаване на поръчката.

 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Чл. 20.

(1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на email адрес, който е бил посочен от КЛИЕНТА в момента на поръчката или запитване чрез контактната форма.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес www.moreshokar.com.

 

VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21.

(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, без предварително уведомление на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ПЛАТФОРМАТА.

(2) Допълненията и промените в Общите условия влизат в сила от посочената дата, като за вече потвърдени поръчки се прилагат Общите условия, действащи към момента на потвърждението.

Чл. 22. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес www.moreshokar.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите Общи условия и договорът между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

 • след връщане на артикулите от ДОСТАВЧИКА и доставка от куриер;

 • по взаимно съгласие на страните;

 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 • в случай на отказ на една от страните от поръчката в указаните срокове;

 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно Закона за защита на потребителите;

 • в случай на предоставени неверни или непълни данни от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

ІX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 16.09.2019 г.

Органите, регулиращи дейността на moreshokar.com са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

 • тел: 02/91-53-518

 • email: kzld@cpdp.bg

 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите имат право на жалба до съответния надзорен орган.

bottom of page